બંધ કરો

જ્યારે તમે પેન્ટી વગર તારીખો પર દોડો xxxvbo છો ત્યારે આવું થાય છે!

છોકરાએ બ્રૂડને ડેટ પર આમંત્રણ આપ્યું અને, એક ખાતરીપૂર્વક બહાનું સાથે, તેણીને મુલાકાત માટે ખેંચી લીધો. xxxvbo તે તેના ડ્રેસ હેઠળ ક્રોલ થયો, ખરેખર કંઈપણની અપેક્ષા ન હતી, અને જ્યારે તેને ત્યાં એક નગ્ન બિલાડીનું બચ્ચું મળ્યું ત્યારે તે પાગલ થઈ ગયો. એક લોકપ્રિય નિશાની કહે છે કે જો કોઈ છોકરી પેન્ટી વિના ડેટ પર આવે છે, તો કોઈ ચોક્કસપણે સેક્સ કરશે (કદાચ ટ્વિસ્ટેડ અને વારંવાર!).