બંધ કરો

એક મિત્રની માતાએ તેને સમાપ્ત પશ્તો xxx કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી

છોકરાને તેના શ્રેષ્ઠ મિત્ર તરફથી સંદેશ મળ્યો કે તેને મદદની જરૂર છે. ચાલ પર વ્યક્તિ શોર્ટ્સ પશ્તો xxx અને પેન્ટ પર મૂકી અને ઘરે ચાલી હતી. તે કેટલો પાગલ હતો, ગરીબ વ્યક્તિ, જ્યારે તેને સમજાયું કે ફક્ત તેની જ માતા ઘરે છે, અને તેના મિત્રએ તેને કંઈપણ લખ્યું નથી. હવે તેની પાસે શોટ વચ્ચેની મહિલાને શ્રેય આપવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નથી (તે અહીં નિરર્થક રીતે ક્રોલ થઈ શકે છે). એલેટા રસમાં એક સ્ત્રી છે, જોકે થોડું ગરમ માથું છે.