બંધ કરો

ખોખલોમ હેઠળ દોરેલા ixxx મિત્રએ ગધેડા પર ટેટૂ કરાયેલી સમાન છોકરીને ચુંબન કર્યું

આ વિડિઓને "બે સોલિટ્યુડ્સ મળ્યા છે" કહેવામાં આવે છે, કારણ કે અનૌપચારિક અનુસ્કત્ઝ અને તેના ખખલેક-નોનામે હકીકતમાં ખૂબ સમાન છે. તેઓ માત્ર એક જ શૈલીમાં માથાથી પગ સુધી ટેટૂઝમાં આવરી લેવામાં ixxx આવ્યા નથી, તેઓ બંનેને ગધેડા પર ચુંબન ગમે છે! સારું, શું તે ભાગ્યની ભેટ નથી, તમે મને કહો છો?