બંધ કરો

મોમ ચોરી કરવા અને હૃદયથી ટીન પોર્ન એચડી પીવા માટે ગેન્ડરમેરીમાં પડી ગયો

એમ્મા સ્ટોર માંથી કેટલાક છી ચોરી અને માર્ગદર્શક માં મળી. પોલીસમેન તેની બેગમાં પહોંચ્યો અને તેને તેના કપડાં પણ ઉતારી દીધા (તમે ક્યારેય જાણતા નથી કે તેણી તેના પેન્ટમાં શું છુપાવી શકે છે, સ્ત્રીઓ તે અર્થમાં ખૂબ સારી છે). જ્યારે માણસ મિલ્ફની શોધમાં હતો, ત્યારે તે એટલો ઉત્સાહિત હતો કે તે જે શોધી રહ્યો હતો તે ભૂલી ગયો. હું ટેબલ પર તે વેશ્યા ટીન પોર્ન એચડી માટે ટોસ્ટ પીવા અને તેના એકલા છોડી હતી.