બંધ કરો

હું નશામાં ઉઠ્યો અને ચુંબન કર્યું કારણ કે સેક્સ માથાનો દુખાવો દૂર wwwxxxhd કરવામાં મદદ કરે છે

એમ્મા ખૂબ જ નશામાં એક વિચિત્ર ઘરમાં જાગી, આસપાસ જોયું અને એક કાળો માણસ જોયો (દેખીતી રીતે તે વ્યક્તિ જેટલો ખરાબ હતો). પ્રથમ તેઓએ એસ્પિરિન શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો, અને ઇચ્છિત દવા ન wwwxxxhd શોધીને, તેઓએ સેક્સ કરવાનું નક્કી કર્યું. પ્રથમ, સેક્સ માથાનો દુખાવો સાથે ઘણી મદદ કરે છે, અને બીજું, ગઈકાલની અકળામણ પછી, ગુમાવવા માટે કંઈ નથી!