બંધ કરો

જ્યારે આપણે યોગ્ય રીતે પાર્ક કેવી રીતે કરવું તે જાણતા નથી, ત્યારે આપણે ટૉવ ટ્રક બંગાળી પોર્ન વિડિયો ડ્રાઇવરને રોકવું પડશે.

આર્મોન્ડથી એમ્બર અને તેની મમ્મી ડાના ઇતિહાસમાં પાછા ફર્યા છે! અમે આ રીતે કાર પાર્ક કરી, અને અડધા કલાક પછી અમે બારીમાંથી બહાર જોયું અને જોયું કે તેને ગેરેજમાં લઈ જવામાં આવી રહી છે. મહિલાઓએ તેમના તમામ સ્ત્રીની વશીકરણનો ઉપયોગ ડ્રાઇવરને તેમની કાર ન લેવા માટે સમજાવવા માટે કર્યો બંગાળી પોર્ન વિડિયો (તેઓએ તેને બધી તિરાડોમાં પણ આપી દીધી), પરંતુ તે એક સંદર્ભ ગધેડો સાબિત થયો અને હજી પણ તે કાર ચલાવી જ્યાં તે માનવામાં આવતી હતી. નોનસેન્સ, હું શું કહી શકું!