બંધ કરો

ગધેડા અન્ય ત્રીજા, અને xxxnxxx તે વાહિયાત.

ચિકુલાને બે શ્યામ ચામડીવાળા કેન્ટ્સ મળ્યા જે આગામી બારણું રહેતા હતા અને તેમને મળવા માટે દોડ્યા હતા. શરૂઆતમાં, કાળા લોકો તેને ચુંબન કરવા માંગતા ન હતા: આખો બ્લોક તેમની મુલાકાત લે છે, તેથી તેમને ભટકવાનો, નિંદા કરવાનો અધિકાર છે. ક્રિસ્ટીએ પછી પોતાનો ગુસ્સો ગુમાવ્યો અને બમ્પરને ફ્લેશ કર્યો. જેમ તમે જોઈ શકો છો, કાળાઓએ ગધેડાને તપાસ્યું અને એક જ સમયે બે સભ્યો મૂક્યા. ક્રિસ પણ ભવાં ચડાવતો xxxnxxx ન હતો: તે પ્રથમ વખત નથી!