બંધ કરો

વિદ્યાર્થી શિક્ષકને ઘરે લઈ જવા આવ્યો ગે સેક્સ વિડિઓ અને તેના શોર્ટ્સમાંથી નસીબદાર કાર્ડ ખેંચ્યું.

વાંકડિયા વાળવાળા બસ્ટર્ડએ એક મહત્વપૂર્ણ પરીક્ષા છોડી દીધી અને શિક્ષક સાથે તેને ગે સેક્સ વિડિઓ બીજી પરીક્ષા પાસ કરવા દેવા માટે છૂપાવી દીધી. ટેલરે પ્રો ફોર્માની શોધમાં પોતાનું નાક ફેરવ્યું, અને પછી સંકેત આપ્યો કે તે અલગ રીતે જઈ શકે છે. આપણે ફક્ત તેના વિશ્વાસુ ઘરને અદૃશ્ય થવાની રાહ જોવી પડશે. વાત એ છે કે આવા મીઠા ચુંબનવાળા છોકરાઓ આપમેળે તેની પાસેથી માન્યતા મેળવે છે, અને જો કોઈ મોટો ટોટી તેની સાથે આવે છે, તો તેનાથી પણ વધુ!